Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Riadny člen

Vo zväze sú možné tieto formy členstva:

  1. riadnym členom môže byť právnická alebo fyzická osoba (za predpokladu členstva takejto osoby každá samostatná organizačná jednotka reťazca tzv. kolektívne členstvo), ktorá podniká v hotelierstve alebo v gastronómii; výhody spojené s riadnym členstvom právnickej osoby vo zväze môžu využívať všetci jej zamestnanci
  2. pridruženým členom môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o spoluprácu so zväzom a jeho členmi. Pridruženým členom sa pre účely stanov rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, bola prijatá za člena zväzu a napĺňa jedno z kritérií:
    1. je dodávateľom tovarov a služieb smerujúcich vo významnej miere do oblasti cestovného ruchu, resp. svojim zameraním príp. pôsobením významne ovplyvňuje oblasť cestovného ruchu
    2. získala podľa stanov štatút garantovaného dodávateľa. Štatút garantovaného dodávateľa schválený valným zhromaždením je neoddeliteľnou súčasťou stanov.
  3. odborné školy, vzdelávacie inštitúcie a neziskové právnické osoby
  4. nezávislá fyzická osoba (občan). Nezávislou fyzickou osobou sa rozumie občan, ktorý súhlasí so stanovami, bol prijatý za člena zväzu a jeho funkčné (pracovné) zaradenie, či majetkové prepojenie v rámci jeho podnikateľskej činnosti nie je realizované v oblasti cestovného ruchu.