Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Garantovaný dodávateľ / Pridružený člen

Program „Garantovaný dodávateľ ZHR SR“ prispieva k budovaniu dodávateľsko-odberateľských vzťahov na báze kvality oboch zúčastnených strán v rámci členskej základne ZHR SR.

Kvalitu dodávaného tovaru zabezpečuje nielen dodávateľ, ale aj samotný hotel alebo reštaurácia vo vzťahu k svojim hosťom.

Cieľom programu je vytvorenie korektných a vzájomne výhodných vzťahov medzi dodávateľmi a členskými zariadeniami ZHR SR. ZHR SR tým plní jednu zo svojich úloh, poskytovať členom také služby, ktoré im prinášajú výhody, zjednodušujú a sprehľadňujú proces dodávateľsko-odberateľských vzťahov a vracajú im inou formou ich finančné prostriedky vložené do členstva.

ZHR SR vytvorí databázu Garantovaných dodávateľov, ktorá bude prinášať členom ZHR SR výhody a záruky kvality pri využívaní služieb a produktov Garantovaného dodávateľa.

Dodávateľom -firmám ponúka výbornú príležitosť osloviť členov ZHR SR s ponukou svojich produktov na základe certifikátu Garantovaný dodávateľ ZHR SR, ktorý dodávateľ po tom, ako sa stane členom, obdrží.

Výhody programu

 • využiť priaznivé podmienky, ktoré poskytuje garantovaný dodávateľ
 • ponúknuť členom ZHR SR nadštandardné služby
 • uľahčiť dodávateľom ponuku kvalitných produktov v rámci členskej základne ZHR SR
 • ponúknuť dodávateľom prednostne výstavný priestor na prezentácie výrobkov, tovarov, služieb
 • počas stretnutí hotelierov (2x do roka) za zvýhodnený poplatok (vložné), ktoré platia všetci členovia
 • uverejnenie dodávateľa s možnosťou preklikuť na jeho web stránku v databáze Garantovaných dodávateľov na internetovej stránke ZHR SR (www.zhrsr.sk)
 • možnosť používania loga Garantovaný dodávateľ ZHR SR (obdrží dodávateľ po schválení za člena) na etiketách výrobkov, v propagačných materiáloch, reklame, na internetovej stránke dodávateľa.

Podmienky členstva v programe

 • dodávateľ dodáva tovar najmenej do 5 členských zariadení (presné názvy hotelov), minimálne 2 roky
 • dodávateľ predloží 5 referencií od členov ZHR SR,
 • deklaruje, že výrobky spĺňajú platné bezpečnostné a hygienické predpisy,
 • zaplatí členský poplatok  830 € (25.004,60 Sk), v prípade schválenia prihlášky za Garantovaného dodávateľa. Po 30.6. kalendárneho roka zaplatí polovičnú sumu - 415 € (12.502,30 Sk). Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk.
 • ponúkne členom ZHR SR špeciálne výhody, napr. zľava zo základného cenníka, bezplatné školenie personálu hotelov, množstevné zľavy, nadštandard v servisných službách atď.

Organizačné zabezpečenieŽiadateľ predloží vyplnenú prihlášku (k dispozícii na internetovej stránke zväzu) a zašle na sekretariát (poštou). V prihláške uvedie špecifikáciu tovaru, výhodu, ktorú ponúka členom ZHR SR a priloží 5 referencií od členov ZHR SR. Materiály posúdi a schvaľuje Prezídium zväzu. Tým nie je dotknuté právo pridruženého člena uchádzať sa o získanie certifikátu „Garantovaný dodávateľ ZHR SR“. V prípade, že dôjde k získaniu certifikátu pridruženým členom v priebehu roka, zaplatené členské sa do členského poplatku Garantovaného dodávateľa započítava.

Prezídium posudzuje:

 • referencie od 5 členov ZHR SR, ktoré využívajú produkty žiadateľa,
 • výhodu (nadštandardné služby atď.) pre členov ZHR SR,
 • deklaráciu o tom, že výrobky spĺňajú platné hygienické a bezpečnostné predpisy,
 • po roku prehodnotí Garantovaného dodávateľa u 5 členov ZHR SR a potvrdí jeho zotrvanie v kategórii Garantovaný dodávateľ.


Po rozhodnutí Prezídia obdrží dodávateľ certifikát a logo „Garantovaný dodávateľ ZHR SR“. Rozhodnutie Prezídia bude doručené žiadateľovi písomne.

v Banskej Bystrici, 20. 6. 2008 (aktualizované 30.10.2012)