Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Hlavná kategória

Členské poplatky

Sadzobník členských poplatkov AHRS platný od 1.1.2023

 Sadzobník 1.1.2023

Orgány asociácie

/ organy zvazu /

Garantovaný dodávateľ / Pridružený člen

Program „Garantovaný dodávateľ ZHR SR“ prispieva k budovaniu dodávateľsko-odberateľských vzťahov na báze kvality oboch zúčastnených strán v rámci členskej základne ZHR SR.

Kvalitu dodávaného tovaru zabezpečuje nielen dodávateľ, ale aj samotný hotel alebo reštaurácia vo vzťahu k svojim hosťom.

Cieľom programu je vytvorenie korektných a vzájomne výhodných vzťahov medzi dodávateľmi a členskými zariadeniami ZHR SR. ZHR SR tým plní jednu zo svojich úloh, poskytovať členom také služby, ktoré im prinášajú výhody, zjednodušujú a sprehľadňujú proces dodávateľsko-odberateľských vzťahov a vracajú im inou formou ich finančné prostriedky vložené do členstva.

ZHR SR vytvorí databázu Garantovaných dodávateľov, ktorá bude prinášať členom ZHR SR výhody a záruky kvality pri využívaní služieb a produktov Garantovaného dodávateľa.

Dodávateľom -firmám ponúka výbornú príležitosť osloviť členov ZHR SR s ponukou svojich produktov na základe certifikátu Garantovaný dodávateľ ZHR SR, ktorý dodávateľ po tom, ako sa stane členom, obdrží.

Výhody programu

 • využiť priaznivé podmienky, ktoré poskytuje garantovaný dodávateľ
 • ponúknuť členom ZHR SR nadštandardné služby
 • uľahčiť dodávateľom ponuku kvalitných produktov v rámci členskej základne ZHR SR
 • ponúknuť dodávateľom prednostne výstavný priestor na prezentácie výrobkov, tovarov, služieb
 • počas stretnutí hotelierov (2x do roka) za zvýhodnený poplatok (vložné), ktoré platia všetci členovia
 • uverejnenie dodávateľa s možnosťou preklikuť na jeho web stránku v databáze Garantovaných dodávateľov na internetovej stránke ZHR SR (www.zhrsr.sk)
 • možnosť používania loga Garantovaný dodávateľ ZHR SR (obdrží dodávateľ po schválení za člena) na etiketách výrobkov, v propagačných materiáloch, reklame, na internetovej stránke dodávateľa.

Podmienky členstva v programe

 • dodávateľ dodáva tovar najmenej do 5 členských zariadení (presné názvy hotelov), minimálne 2 roky
 • dodávateľ predloží 5 referencií od členov ZHR SR,
 • deklaruje, že výrobky spĺňajú platné bezpečnostné a hygienické predpisy,
 • zaplatí členský poplatok  830 € (25.004,60 Sk), v prípade schválenia prihlášky za Garantovaného dodávateľa. Po 30.6. kalendárneho roka zaplatí polovičnú sumu - 415 € (12.502,30 Sk). Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk.
 • ponúkne členom ZHR SR špeciálne výhody, napr. zľava zo základného cenníka, bezplatné školenie personálu hotelov, množstevné zľavy, nadštandard v servisných službách atď.

Organizačné zabezpečenieŽiadateľ predloží vyplnenú prihlášku (k dispozícii na internetovej stránke zväzu) a zašle na sekretariát (poštou). V prihláške uvedie špecifikáciu tovaru, výhodu, ktorú ponúka členom ZHR SR a priloží 5 referencií od členov ZHR SR. Materiály posúdi a schvaľuje Prezídium zväzu. Tým nie je dotknuté právo pridruženého člena uchádzať sa o získanie certifikátu „Garantovaný dodávateľ ZHR SR“. V prípade, že dôjde k získaniu certifikátu pridruženým členom v priebehu roka, zaplatené členské sa do členského poplatku Garantovaného dodávateľa započítava.

Prezídium posudzuje:

 • referencie od 5 členov ZHR SR, ktoré využívajú produkty žiadateľa,
 • výhodu (nadštandardné služby atď.) pre členov ZHR SR,
 • deklaráciu o tom, že výrobky spĺňajú platné hygienické a bezpečnostné predpisy,
 • po roku prehodnotí Garantovaného dodávateľa u 5 členov ZHR SR a potvrdí jeho zotrvanie v kategórii Garantovaný dodávateľ.


Po rozhodnutí Prezídia obdrží dodávateľ certifikát a logo „Garantovaný dodávateľ ZHR SR“. Rozhodnutie Prezídia bude doručené žiadateľovi písomne.

v Banskej Bystrici, 20. 6. 2008 (aktualizované 30.10.2012)

Riadny člen

Vo zväze sú možné tieto formy členstva:

 1. riadnym členom môže byť právnická alebo fyzická osoba (za predpokladu členstva takejto osoby každá samostatná organizačná jednotka reťazca tzv. kolektívne členstvo), ktorá podniká v hotelierstve alebo v gastronómii; výhody spojené s riadnym členstvom právnickej osoby vo zväze môžu využívať všetci jej zamestnanci
 2. pridruženým členom môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o spoluprácu so zväzom a jeho členmi. Pridruženým členom sa pre účely stanov rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, bola prijatá za člena zväzu a napĺňa jedno z kritérií:
  1. je dodávateľom tovarov a služieb smerujúcich vo významnej miere do oblasti cestovného ruchu, resp. svojim zameraním príp. pôsobením významne ovplyvňuje oblasť cestovného ruchu
  2. získala podľa stanov štatút garantovaného dodávateľa. Štatút garantovaného dodávateľa schválený valným zhromaždením je neoddeliteľnou súčasťou stanov.
 3. odborné školy, vzdelávacie inštitúcie a neziskové právnické osoby
 4. nezávislá fyzická osoba (občan). Nezávislou fyzickou osobou sa rozumie občan, ktorý súhlasí so stanovami, bol prijatý za člena zväzu a jeho funkčné (pracovné) zaradenie, či majetkové prepojenie v rámci jeho podnikateľskej činnosti nie je realizované v oblasti cestovného ruchu.

Kontakt

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska
Bajkalská 25
821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 582 333 86

Mgr. Marek Harbuľák
prezident AHRS
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mobil: +421 911 262 177

Sekretariát AHRS
 
Michaela Čillík
Administratívna podpora prezídia, sekretariátu, fakturácia, správa členskej databázy,
komunikácia s členmi, informácie a servis pre členov
v oblasti organizácií kolektívnej správy, platby licenčných odmien.

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mobil: +421 911 795 299
 
Komunikačné oddelenie
 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mobil: + 421 902 633 820
 
 
 
FB-f-Logo blue 29 
Sledujte AHRS @ahrs.sk aj na stránke Facebook