Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zníženie administratívnej záťaže a zmeny v zákone o potravinách pre ubytovacie a stravovacie zariadenia

Novelou zákona o potravinách došlo k zrušeniu vybraných posudkových činností, niektorých zákazov, či k spresneniu požiadaviek na plavčíkov.

Novela zákona o potravinách prinesie viacero pozitívnych zmien, ktoré sú v prospech podnikateľov v ubytovacích a stravovacích službách. Zmeny týkajúce sa zrušenia zákazu vstupu zvierat sme spracovali v osobitnom príspevku na našom webe (Zrušenie plošného zákazu vstupu zvierat do reštaurácií, 27.9.2019).

Čo sa zmení:

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je aj reforma posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva, Posudková činnosť sa vypúšťa pri vybraných typoch prevádzok ako aj prevádzok, ktoré už boli orgánom verejného zdravotníctva schválené a dochádza len k zmene fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá priestory prevádzkovala a súčasne nedošlo k žiadnej zmene v prevádzkovaní a jej nahradením oznamovacou povinnosťou.

Ďalšou zmenou je zrušenie povinnosti prevádzkovateľa predkladať orgánu verejného zdravotníctva na schválenie prevádzkové poriadky pre niektoré prevádzky, ako napr. pre ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb, telovýchovno-športové zariadenia a zariadenia spoločného stravovania. Pozor! neruší sa však povinnosť mať vypracované prevádzkové poriadky. Ruší sa len ich schvaľovanie úradom verejného zdravotníctva.

V rámci zlepšenia podnikateľského prostredia sa ruší povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky pre prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v kategórii 1, pre prevádzky, v ktorých zamestnanci sú vystavení záťaži teplom alebo chladom, s výnimkou prevádzky, v ktorej zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu a pre prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení fyzickej záťaži, s výnimkou prevádzok, v ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu.

Ruší sa:

  • povinnosť predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva k žiadosti o uvedení priestorov do prevádzky doklad o oprávnení na podnikanie a doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel a ruší sa povinnosť predkladať osvedčenie o akreditácii v procese získania odbornej spôsobilosti,
  • povinnosť zamestnávateľov každoročne oznámiť ÚVZ SR vybrané údaje, týkajúce sa zamestnancov v kategórii 2 a nahrádza sa povinnosťou oznamovať vybrané údaje raz za 5 rokov,
  • zároveň sa racionalizuje ohlasovacia povinnosť subjektov vykonávajúcich dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov.

Návrhom zákona sa ďalej stanovujú podmienky pre výkon činnosti plavčíka, ktorými sú vek - minimálne 18 rokov a povinnosť absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci.

Vyššie uvedené zmeny nadobudnú účinnosť od 1. januára 2020.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...