Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Sprísnenie opatrení od nového roka- AKTUALIZÁCIA- 7. január 2021!

Uznesením Vlády SR bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 do 24. januára 2021. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal 7.1.2020 aktualizovanú vyhlášku účinnú od 11. januára!

Všetky vydané opatrenia sú sústredené na Úradnej tabuli ÚVZ SR.  

V zmysle uznesenia  Vlády SR, ÚVZ SR vydal vyhlášku ktorou okrem iného zakázal poskytovanie krátkodobého ubytovania, ale zároveň určil aj výnimky pre služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania. 

Krátkodobé ubytovanie

Prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, v ktorých sú ubytovaní hostia so začiatkom ubytovania pred účinnosťou vyhlášky (1. január 2021), môžu pokračovať v prevádzkovaní až do skončenia pobytu posledného hosťa ubytovaného pred účinnosťou vyhlášky, najneskôr však do 10. januára 2021. Ubytovávanie nových hostí po účinnosti tejto vyhlášky je zakázané. Vyhláška zároveň stanovila výnimky na poskytovanie služieb ubytovania pre dlhodobé ubytovanie a karanténne ubytovanie.

ÚVZ SR v novej vyhláške rozšírila výnimku aj na krátkodobé ubytovanie v súvislosti s výkonom práce a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia (par.1, odsek 2, písm. x)).

Vyhláška zároveň určila špecifické požiadavky pre zariadenia poskytujúce ubytovacie služby v zmysle podmienok tejto vyhlášky v par.2, odsek 5.

Kompletné znenie Vyhlášky ÚVZ SR z 31.12.2020 (účinná do 10.1. 2021) nájdete TU.

Kompletné znenie Vyhlášky ÚVZ SR zo 7.1.2021 (účinná od 11.1.2021) nájdete TU.

Dlhodobé ubytovanie

V súvislosti s výnimkou pre poskytovanie dlhodobého ubytovania, požiadali sme ÚVZ SR o spresnenie.  Odpoveď doplníme bezprostredne po jej doručení. 

Z rozšírenia výnimky v novej vyhláške ÚVZ SR "aj na krátkodobé ubytovanie v súvislosti s výkonom práce" (par.1,odsek 2, písm. x) vyhlášky) možno usudzovať, že poskytovanie ubytovania pre účel služobnej cesty (bez ohľadu na skutočnosť, či sa jedná o 1 noc alebo týždeň) bude možné s termínom účinnosti vyhlášky, tj. od 11.1.2021. 

Obmedzenie pohybu s výnimkou pre cestu do zamestnania 

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 808 z 31.12.2020 bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 do 24. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, pričom výnimka sa podľa bodu B.1.1 vzťahuje na cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť.

Vzor potvrdenia zamestnávateľa na účely preukázania výnimky zo zákazu vychádzania na cestu do a zo zamestnania na stiahnutie - TU.

Pre účely kontroly u zamestnávateľa odporúčame vydať interný predpis alebo rozhodnutie oprávneného zástupcu zamestnávateľa, v ktorom budú definované pracovné pozície, pri ktorých výkon práce na pracovisku je nevyhnutný vzhľadom na povahu nimi vykonávanej práce.

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...