Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Odklad termínu platieb odvodov za január 2022

Zamestnávatelia a SZRČO majú možnosť odkladu platby poistného za mesiac január 2022 - AKTUALIZOVANÉ

Vláda SR schválila ďalší odklad odvedenia poistného pre samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie január 2022 do 31. marca 2025
 
Možnosť odkladu sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac.
 
Navrhnutý odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4.

 Prehľad oprávnených mesiacov a termínov ich splatnosti podľa nariadenia vlády:

a) máj 2020 je splatné v termíne do 31. marca 2022,

b) jún 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2022,

c) júl 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2022,

d) december 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2022,

e) január 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2023,

f) február 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2023,

g) marec 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2023,

h) apríl 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2023,

i) máj 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2024,

j) október 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2024,

k) november 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2024,

l) december 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2024,

m) január 2022 je splatné v termíne do 31. marca 2025.

Formulár pre odklad splatnosti bude zverejnený na stránkach Sociálnej poisťovne.