Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Informácie k aktivovaniu ubytovania

MDV SR dnes spustilo registráciu ubytovacích zariadení a ich kapacít, ktoré vyčlenia na pomoc pre ľudí z Ukrajiny. Tento nástroj vám umožní rýchle spracovanie vašich kapacít v reálnom čase, a rovnako tak umožní call centru a ľuďom v teréne poskytnúť aktuálne informácie o voľných kapacitách ubytovania. 

Informácie k aktivovaniu ubytovania vzhľadom na zvyšujúce sa potreby ubytovávať ľudí z Ukrajiny

  1. Ubytovacie zariadenia budú mať možnosť sa zaregistrovať do online systému na stranke www.pomocpreukrajinu.sk/bookio Ministerstvo prekontroluje registráciu v časovom intervale do 24 hodín od registrácie, verifikuje správnosť zadaných údajov, a ubytovacie zariadenia budú po tomto termíne automatizovane aktivované. Ubytovacie zariadenie v prostredí extranetu systému zadefinuje disponibilitu izieb v štruktúre a kapacite, ktorú si sám navolí ako aj ďalšie služby a ceny.
    Systém bol vytvorený spol. BOOKIO v spolupráci so ZMOS a MDV SR.

DôLEŽITÉ:

  1. Ubytovacie zariadenia majú možnosť žiadať od odídenca doplatok za osobu a noc, čo si ubytovacie zariadenie v profile nastaví, aby bolo jednoznačné s odídencami odkomunikované aký doplatok bude uhrádzať.
  2. V príprave je zákon Lex Ukrajina, ktorý bude garantovať pre ubytovacie zariadenia príspevok na ubytovanie vo výške 7 EUR pre dospelú osobu a noc a 3,50 EUR pre dieťa do 12 rokov. Tento príspevok bude možné žiadať aj spätne a to k 26/2/2022 pod podmienkou, že odídenec  bude disponovať Dokladom o tolerovanom pobyte.

Služby, ktoré poskytuje štát pre odídencov so štatútom dočasného útočiska (Doklad o tolerovanom pobyte) pre ďalšiu argumentáciu voči odídencom bez tohto statusu, sa nachádza tu:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=pomoc-ukrajine&subor_spravy=437039

DôLEŽITÉ:

  1. V prípade, že sa ubytuje odídenec bez tohto Dokladu, pretože o ňom nevedel, alebo si ho nestihol na hraniciach vybaviť, vysoko odporúčame ubytovacím zariadeniam, aby informovali odídenca, že tento doklad je potrebné si vybaviť na cudzineckej polícii. V opačnom prípade nebude možné žiadať o príspevok. Príspevok sa vyplatí odo dňa získania Dokladu resp. maximálne 7 dní pred vybavením dokladu spätne, pokiaľ bol odídenec v ubytovacom zariadení ubytovaný pred vydaním dokladu. Zákon Lex Ukrajina by mal byť účinný v priebehu nasledujúceho týždňa.
  2. Upozorňujeme a žiadame ubytovacie zariadenia, aby si v systéme BOOKIO vo svojom profile sledovali voľnú kapacitu a priebežne na dennej báze ju aktualizovali. Žiadame ubytovacie zariadenia, aby poskytli čo možno najvyššiu kapacitu, vzhľadom na vývoj situácie.
  3. V súčasnosti sa neplánuje poskytovať príspevok na stravovanie, preto je na každom ubytovacom zariadení, aby rozhodlo, v akej cene a v akom rozsahu budú pre odídencov odplatné stravovanie poskytovať.

UPOZORNENIE

Po úvodnej registrácií a následnom overení zo strany  MDV SR, je potrebné v systéme vyplniť počet izieb, ktoré dáva ubytovacie zariadenie k dispozícií. Následne je potrebné pravidelne aktualizovať túto kapacitu podľa toho, či túto kapacita bola využitá ubytovaním utečencov, alebo iným predajom. Odporúčame kontrolovať, resp. aktualizovať stav v bookio raz denne.

VZOR tlačiva - Potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území SR

Videonávody si môžu pozrieť na týchto hyperlinkoch:

Manažér hotelahttps://www.youtube.com/watch?v=jAhGzaSy9G8

Recepciahttps://www.youtube.com/watch?v=3Z_5ZqJ_RpQ

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...