Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Manažment prevádzky penziónu

Odborná publikácia cestovného ruchu za zvýhodnenú cenu pre členov

Cestovný ruch na Slovensku vyžaduje okrem iného ďalšie rozširovanie a skvalitňovanie služieb cestovného ruchu, vrátane ubytovacích, ktoré patria medzi základné služby cestovného ruchu. Podstatnú časť ubytovacích služieb u nás i vo svete poskytujú okrem hotelov aj penzióny. Penzióny sú organickou súčasťou materiálno-technickej základne cestovného ruchu, plniace vymedzené úlohy pri poskytovaní ubytovacích, pohostinských a s tým spojených služieb. Predpokladom ďalšieho kvantitatívneho a kvalitatívneho rozvoja penziónov na Slovensku je nielen výstavba nových a modernizácia existujúcich penziónov, ale predovšetkým skvalitňovanie služieb, ktoré tieto ubytovacie zariadenia poskytujú. Skvalitňovanie služieb však vyžaduje, aby všetci pracovníci v penzióne, od vedenia až po výkonných pracovníkov, si osvojili zásady kvalitnej a efektívnej práce, ako si to vyžaduje charakter práce na jednotlivých úsekoch. To však predpokladá dokonalé ovládanie prevádzky penziónu a jeho manažmentu.

Na Slovensku dosiaľ chýbala odborná literatúra, ktorá by sa podrobnejšie zaoberala manažmentom prevádzky penziónov. Preto bolo snahou autorov priblížiť záujemcom o túto problematiku niektoré aspekty týkajúce sa vybraných oblastí prevádzky a manažmentu penziónu. Vzhľadom na rozsah publikácie, nebolo možné zaoberať sa v nej celou šírkou problematiky prevádzky a podnikania penziónov. Autori sa zamerali preto na najdôležitejšie oblasti manažmentu penziónu akými sú organizácia penziónu, rezervovanie ubytovania, pobyt hosťa v penzióne, starostlivosť o ubytovací úsek, ekologické aspekty prevádzky penziónu, bezpečnosť v penzióne, hygienické podmienky prevádzky penziónu a marketing služieb penziónu.   Publikácia je určená najmä pre podnikateľov poskytujúcich služby v ubytovacom zariadení kategórie penzión, študentov stredných odborných škôl a vysokých škôl zameraných na hotelierstvo a cestovný ruch, čerpať informácie z nej však môžu aj záujemci o podnikanie v tejto oblasti cestovného ruchu.  Veríme, že táto publikácia bude užitočnou pomôckou pre všetkých, ktorí majú záujem prehĺbiť si svoje znalosti z manažmentu ubytovacích služieb a prispeje k ďalšiemu zvyšovaniu kvality ubytovacích služieb na Slovensku.

Manažment prevádzky penziónu Bežná cena: 15€ s DPH.         

Pre členov Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska je cena 12€ s DPH (20% zľava)

Vydáva:

Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu
Nám. Ľ. Štúra 10, 974 05 Banská Bystrica
 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...