Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Program a pozvánka na Valné zhromaždenie - október 2022

17. októbra 2022 o 16:00 v GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry

POZVÁNKA

Dovoľte mi, aby som Vás v zmysle článku VII., bod 2. Stanov Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska pozval na riadne Valné zhromaždenie AHRS, ktoré sa bude konať dňa 17. októbra 2022 o 16:00 v GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry.

Valné zhromaždenie Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska je najvyšším riadiacim orgánom, počas ktorého Vám poskytneme všetky informácie o našich aktivitách a činnosti. Na zasadnutí zároveň prezentujeme návrhy ďalších cieľov a aktivít asociácie. Valné zhromaždenie vytvára priestor, kde sa môžete ako riadny člen aktívne zapojiť do diskusie k vyhodnoteniu činností, predkladať návrhy a svojim hlasom rozhodovať o ďalšej činnosti a smerovaní asociácie.

Teším sa na stretnutie s Vami.

Marek Harbuľák - prezident AHRS   

Program Valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a zapisovateľa
  3. Správa mandátovej komisie
  4. Správa o činnosti AHRS.
  5. Návrh na doplnenie a zmenu stanov.
  6. Návrh plánu príjmov a výdavkov AHRS pre rok 2023.
  7. Diskusia
  8. Schválenie záverov Valného zhromaždenia

Pozvánka a program VZ na stiahnutie - TU.

V prípade, že vám vaše povinnosti nedovoľujú sa Valného zhromaždenia zúčastniť, chcem vás požiadať o zváženie možnosti splnomocniť iného člena hlasovať za vás tak, aby bola zabezpečená uznášaniaschopnosť a tým aj plynulosť zasadnutia Valného zhromaždenia a váš hlas nezostal nevyužitý.

Plnomocenstvo na stiahnutie - TU.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...