Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Program a pozvánka na Valné zhromaždenie - november 2023

6. novembra 2023 o 17:00 v X-BIONIC HOTEL, Dulová ulica 33/A, 931 01 Šamorín.

Dovoľujeme si Vás v zmysle článku VII., bod 2. Stanov Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska pozvať na riadne Valné zhromaždenie AHRS, ktoré sa bude konať dňa 6. novembra 2023 o 17:00 v X-BIONIC HOTEL, Dulová ulica 33/A, 931 01 Šamorín.

Valné zhromaždenie Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska je najvyšším riadiacim orgánom, počas ktorého Vám poskytneme všetky informácie o našich aktivitách a činnosti. Na zasadnutí zároveň prezentujeme návrhy ďalších cieľov a aktivít asociácie. Valné zhromaždenie vytvára priestor, kde sa môžete ako riadny člen aktívne zapojiť do diskusie k vyhodnoteniu činností, predkladať návrhy a svojim hlasom rozhodovať o ďalšej činnosti a smerovaní asociácie.

Teším sa na stretnutie s Vami.

Marek Harbuľák, prezident AHRS.            

Program Valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie, schválenie programu.
  2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a zapisovateľa.
  3. Správa mandátovej komisie.
  4. Správa o činnosti AHRS.
  5. Návrh plánu aktivít AHRS pre rok 2024.
  6. Návrh plánu príjmov a výdavkov AHRS pre rok 2024.
  7. Schválenie záverov Valného zhromaždenia.

Pozvánka a program VZ na stiahnutie - TU.

V prípade, že vám vaše povinnosti nedovoľujú sa Valného zhromaždenia zúčastniť, chcem vás požiadať o zváženie možnosti splnomocniť iného člena hlasovať za vás tak, aby bola zabezpečená uznášaniaschopnosť a tým aj plynulosť zasadnutia Valného zhromaždenia a váš hlas nezostal nevyužitý.

Plnomocenstvo na stiahnutie - TU.