Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

ZHR SR participuje na projekte duálneho vzdelávania

V posledných dňoch rezonuje téma odborného vzdelávania a potreby kvalitnej odbornej prípravy pre prax a podnikanie na Slovensku. employees

Do projektu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania RSOV (Rozvoj stredného odborného vzdelávania) sa zapojil i Zväz hotelov a reštaurácií SR ako odborné profesijné združenie. Do pilotného projektu sme nominovali Hotelovú akadémiu Otta Brucknera v Kežmarku. V pondelok 17. 2. 2014 sa konalo predstavenie projektu zamestnávateľom priamo v priestoroch hotelovej akadémie. 

O čo vlastne ide?

 

Hlavnými cieľmi  rozvoja odborného vzdelávania a prípravy a podpory obsahovej prestavby vzdelávania na SOŠ je podporiť rozvoj kariérneho poradenstva a profesijnej orientácie na SOŠ za účelom lepšej prípravy žiaka na výkon povolania a jeho orientácie na potreby praxe.

Ďalším cieľom je prepojenie vzdelávania s potrebami praxe

● Zavedenie duálneho vzdelávania

● Prepojenie vzdelávania s potrebami praxe

● Zapojenie zamestnávateľov do odborného vzdelávania

Projekt štartuje v 7 krajoch (okrem BSK), zapojí sa  2 100 žiakov, 400 škôl, z čoho 21, na ktorých sa bude overovať duálny systém, počet zamestnávateľov zapojených do projektu bude minimálne 250. 

Cieľom transformácie systému odborného vzdelávania na Slovensku je prispôsobiť systém potrebám praxe a taktiež kvalitnejšia odborná príprava absolventov.

Na trhu práce je nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. Túto situáciu chceme zmeniť!

Absolventi SOŠ nenachádzajú uplatnenie na trhu práce.

Možné dôvody:

● trh práce požaduje iné profesie

● absolventi nezodpovedajú potrebám zamestnávateľov

● ich kompetencie (vedomosti, zručnosti a návyky) nie sú dostatočné

● majú iný záujem a hľadajú uplatnenie mimo obor (napr. ako vodiči kamiónov)

Dôsledkom je zvyšujúci sa počet stálych „návštevníkov“ úradov práce. Preto projekt RSOV chce „aby každý absolvent mal uplatnenie“, „aby každý absolvent BOL uplatniteľný“.

Cieľ projektu RSOV je teda absolvent s vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami uplatniteľnými v praxi.

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ a prepojenie tohto vzdelávania s potrebami praxe.

 Čo projekt ponúka zamestnávateľom?

● možnosť jednoduchšieho plánovania personálneho rozvoja firmy

● zamestnancov s dlhodobou perspektívou

● zaistenie kvalitných a odborne zdatných nových zamestnancov

● zníženie nákladov na nábor nových pracovníkov

● eliminácia „neodbornej“ konkurencie

● odborný rast inštruktorov, zníženie nákladov na externé vzdelávanie

● zvýšenie propagácie firmy, a tým zníženie marketingových nákladov

● zvýšenie motivácie zamestnancov

 

Čo sa očakáva od zamestnávateľov?

● aktívnu spoluúčasť na kvalifikácii žiakov SOŠ na zmluvnom základe

● vytvorenie priestorových, personálnych a organizačných podmienok pre praktické vyučovanie a odbornú prax žiakov

● vytvorenie SPV/SOP (v závislosti na potrebách a možnostiach zamestnávateľa)

● spoluúčasť na záverečnom hodnotení žiakov

● spoluprácu na odbornom vzdelávaní lektorov

● poskytnutie informácií a technológií pre daný odbor

● umožniť svojim odborníkom spoluprácu na tvorbe nových kvalifikačných a hodnotiacich štandardov

 

Zdroj: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...