Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zmeny v knihe ERP

Finančné riaditeľstvo vydalo v júli 2015 nové metodické usmernenie v súvislosti so zmenami pri uvádzaní údajov v knihe ERP s účinnosťou od 1.4.2015 a 1.7.2015. Ide o zmeny vo vzore knihy ERP v prílohe č. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. o ERP. Cieľom usmernenia je vyjasnenie a zjednotenie aplikovaného postupu v prípade aktuálne používaných kníh ERP.

Zmeny údajov

Od 1.4.2015 došlo k zmene v časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE , pričom slová „akreditovanou osobou“ sa nahradili slovami „Colným úradom Bratislava“.

Od 1.7.2015 musí podnikateľ v časti IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE – Údaje o servisnej organizácii vyplniť okrem základných identifikačných údajov o servisnej organizácii aj DIČ servisnej organizácie, pričom popis musí znieť nasledovne „Obchodné meno, adresa trvalého pobytu a daňové identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a daňové identifikačné číslo právnickej osoby“.

Aktuálne využívané knihy ERP

Aktuálne používané knihy ERP môže podnikateľ používať aj naďalej, pričom je ale potrebné doplniť informácie podľa nového vzoru, a to prelepením pôvodného popisu jeho platným znením alebo ručným dopísaním chýbajúcich informácií.

Ak podnikateľ bude používať aktuálnu knihu ERP a neupraví údaje, bude v prípade daňovej kontroly upozornený a vyzvaný na odstránenie tohto nedostatku. Ak tak neučiní ani na základe výzvy daňového alebo colného úradu, bude mu uložená pokuta za správny delikt.

Usmernenie si prečítajte tu.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...