Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zasadnutie prezídia ZHR SR

Prezídium rokovalo 8. júna v Bratislave

Prvé zasadnutie Prezídia ZHR SR, so štyrmi novými členmi, otvoril prezident Tomáš Ondrčka. Prezentoval potrebu definovať presné ciele zväzu. Ešte predtým sa všetci prítomní profesijne predstavili, najmä kvôli tomu, aby sa postupne profilovali oblasti, v ktorých chcú pracovať pre zväz. Prezídium sa zhodlo na príprave prieskumu medzi členmi o ich potrebách a očakávaniach.

Generálny manažér Marek Harbuľák informoval o stretnutí so štátnym tajomníkom MK SR Ivanom Sečíkom. MK SR začalo na náš podnet správne konanie voči OKS, zväz prezentoval  aj návrhy na zmenu autorského zákona, pričom ministerstvo začne s ich posudzovaním. V septembri sa vytvorí pracovná skupina k tvorbe konkrétnych doplnení a zmien k autorskému zákonu. Prezídium rokovalo aj o návrhu SOZA k rozšírenej hromadnej licenčnej zmluve. 

Diskutovalo o záveroch z VZ ZHR v Žiline. Prezídium poverilo členov prezídia Amricha, Petráša a poradcu Bielikovú prípravou koncepcie tvorby loga a dizajn manuálu pre grafické prvky zväzu. Harbuľák tiež informoval o príprave seminárov k novej vyhláške č. 125/2017, čiže k „tataráku“pre členov zväzu.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...