Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Ponúkate donášku jedál z reštaurácie alebo jedlo so sebou? Pozor na účtovanie poplatkov za obaly!

V súvislosti s otázkami súvisiacimi s účtovaním obalov na jedlo sme pre Vás pripravili krátky prehľad.

Túto problematiku a povinnosti z toho vyplývajúce upravuje Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v paragrafe 17, ktorý znie:

„Predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci."

Z uvedeného vyplýva, že reštauračné zariadenia, v ktorých sa jedlá a pokrmy vydávajú na tanieri, môžu v prípade požiadavky hosťa na zabalenie jedla, účtovať poplatok za daný obal.

Tento stav potvrdzuje aj Slovenská obchodná inšpekcia na svojej webovej stránke, v časti Informácie pre verejnosť:

„V prípade gastro prevádzok si predávajúci splní povinnosť poskytnutia vhodného nezávadného obalu tým, že spotrebiteľovi podá objednané jedlo na tanieri (či už plastovom alebo porcelánovom) a ak spotrebiteľ požaduje akýkoľvek iný obal, v ktorom by si jedlo mohol odniesť, môže predávajúci takýto obal účtovať."

„Je však potrebné, aby bol spotrebiteľ o cene takéhoto obalu vopred vhodnou formou informovaný, napr. v cenníku.

V prípade donáškových služieb je situácia iná. Poplatok za obal v tomto prípade nie je možné účtovať osobitne, náklady na obal znáša predávajúci, a teda mal by si ich zarátať do nákladov (ceny predávaného jedla).

Slovenská obchodná inšpekcia v tomto prípade dáva toto vyjadrenie:

„Pri predaji jedla prostredníctvom rozvozu a donášky nejde o konzumáciu objednaného jedla priamo v prevádzkovej jednotke predávajúceho. Naopak, objednané jedlo je spotrebiteľovi doručené (spravidla za poplatok) na dohodnuté miesto.

V tomto prípade platí, že povinnosť predávajúceho baliť výrobok do hygienicky nezávadných obalov nemôže byť splnená podaním jedla spotrebiteľovi na tanieri tak, ako v gastro prevádzke určenej na priamu konzumáciu jedla.

Poskytnutie hygienicky nezávadného obalu je navyše nevyhnutnou podmienkou na to, aby bolo objednané jedlo doručené spotrebiteľovi v požadovanej kvalite.

Z uvedeného dôvodu je predávajúci pri rozvoze a donáške jedla povinný poskytnúť spotrebiteľovi hygienicky nezávadný obal. Náklady na obalový materiál/zabalenie výrobku znáša v tomto prípade predávajúci.