Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Podpora cestovného ruchu schválená

Ako sme vás tento týždeň informovali, na prebiehajúcej októbrovej schôdzi boli schválené tri legislatívne návrhy, ktorých iniciátorom bola aj Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska.

Autorský zákon

Poslanci Národnej rady schválili 16.10. novelu Autorského zákona, ktorá užšie špecifikuje kritéria pre výpočet licenčnej odmeny a odstraňuje viacero aplikačných problémov, s ktorými sme sa stretávali doteraz.

Jednou z najdôležitejších zmien je doplnenie kritéria obsadenosti, ako jednej z podmienok pri výpočte licenčnej odmeny, čím sa odstráni doterajšia prax organizácií kolektívnej správy, kedy len Slovgram spolu s Ozis aplikovali toto kritérium vo svojich sadzobníkoch.

Ďalšie zmeny sa týkajú tzv. one stop shopu. Zavádza sa povinnosť pre OKS viesť spoločný sadzobník v prípade požiadavky o jednu zmluvu. Podrobnosti k ďalším zmenám, ktoré novela prináša, vám predstavíme v nasledujúcich dňoch po zverejnení zákona v Zbierke zákonov.

Dobrou správou je záujem Asociácie slovenských kúpeľov viesť spoločne s AHRS rokovania o podmienkach pre svojich členov. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť počet zastúpených subjektov v rokovaniach a docieliť čo najlepšie podmienky.

Nižšia sadzba DPH na ubytovacie služby

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa poslanci parlamentu zaoberali a schválili ju 23. 10. , čo znamená, že od 1.1.2019 sa zavádza znížená sadzba DPH vo výške 10% na ubytovacie služby. Táto zmena je výsledkom dlhoročných snáh a aktivít Asociácie a jej členov o zavedenie systémového nástroja na podporu hotelierov i celkove cestovného ruchu.

V súvislosti s nižšou sadzbou DPH a predaji balíkov i služieb v cene ubytovania vyvstáva viacero otázok, ktoré v súčasnosti riešime s príslušnými poradcami a inštitúciami. V krátkom čase vám chceme zabezpečiť informácie a usmernenia, ako postupovať pri tvorbe cien a ponuke pre vašich hostí.

Podpora domáceho cestovného ruchu - rekreačné poukazy

V ten istý deň ako bola schválená znížená sadzba DPH na ubytovacie služby nás poslanci Národnej rady potešili ešte raz, a to schválením novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá zavádza nový nástroj na podporu domáceho cestovného ruchu, čiže rekreačné poukazy.

Novelou sa mení zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a okrem iného sa menia aj ustanovenia týkajúce sa zlúčenej SACR a mnohé, týkajúce sa oblastných organizácií cestovného ruchu, od ich založenia cez fungovanie a využívanie dotácií. Novela prináša viacero zmien, mnohé z nich boli riešené poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi priamo na zasadnutí NR SR. Tie sa týkali aj samotného systému rekreačných poukazov a jeho nárokov pre zamestnancov.

Stanovisko AHRS k návrhom na podporu cestovného ruchu k povinnosti zamestnávateľov je jasné. Vždy sme presadzovali taký návrh, ktorý by neukladal povinnosť prispievať na rekreáciu, teda presadzovali sme dobrovoľnosť zapojenia zamestnávateľov. Pôvodný predložený návrh zavádzal povinnosť pre všetkých zamestnávateľov poskytovať zamestnávateľom príspevok na rekreáciu. Predovšetkým vďaka našim argumentom sa podarilo upraviť túto povinnosť len pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 50 a viac zamestnancov.

Zmena sa týka aj nároku zamestnancov. Podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu, nárok na príspevok bude mať zamestnanec, ktorý u daného zamestnanca odpracoval minimálne 24 mesiacov. Aj k tomuto zákonu pripravujeme podrobnejší výklad, ktorý pre vás po zverejnení zákona zabezpečíme.

V súvislosti so sprostredkovaním rekreačných poukazov sme od vás dostali viacero otázok týkajúcich sa návrhov zmlúv, ktoré vám predkladá spoločnosť GGFC ako súčasť prezentácie na Národnom turistickom portáli.

Chceme vás informovať, že Asociácia v súčasnosti vyhodnocuje schválené podmienky a ďalšie ustanovenia zákona o podpore cestovného ruchu tak, aby sme vás oboznámili o najvýhodnejšom spôsobe prijímania rekreačných poukazov.

Odporúčame vám neuzatvárať dočasne zmluvy, či iné dohody, ktorých cieľom je sprostredkovanie rekreačných poukazov.