Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Ako sa stať členom

10 dôvodov, prečo sa stať členom

1. Zastupujeme viac ako 5000 zamestnancov ubytovacích a stravovacích zariadení.employees

AHRS je najsilnejšie profesijné združenie, ktoré poskytuje kolektívny hlas pre hotelový a reštauračný priemysel. Iniciuje a pripomienkuje návrhy zákonov a vyhlášok, presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným a regionálnym orgánom štátnej správy. Ako riadny člen európskej konfederácie hotelových zväzov a asociácií HOTREC má možnosť ovplyvňovať dianie a legislatívu v európskom kontexte a  profitovať zo skúseností ostatných členských krajín. AHRS je jedným zo zakladajúcich členov Zväzu CR SR.

Ako sa stať členom?

Členstvo v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska vzniká na základe podania riadne vyplnenej prihlášky. Každú prihlášku posudzuje a schvaľuje Prezídium zväzu. Rozhodnutie Prezídia AHRS je doručené žiadateľovi písomne. Členom zväzu sa uchádzač oficiálne stáva uhradením zápisného a členského príspevku.

Ako sa stať členom - Garantovaný dodávateľ

Program „Garantovaný dodávateľ AHRS“ prispieva k budovaniu dodávateľsko-odberateľských vzťahov na báze kvality oboch zúčastnených strán v rámci členskej základne AHRS.

Kvalitu dodávaného tovaru zabezpečuje nielen dodávateľ, ale aj samotný hotel alebo reštaurácia vo vzťahu k svojim hosťom.