Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Vízia 2020

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska- Vízia 2020

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska je jedinou celoslovensky pôsobiacou organizáciou, ktorá zastrešuje hotely a reštaurácie, ich záujmy, zvyšuje ich profesionálnu prestíž, ovplyvňuje verejnú mienku a názory orgánov cestovného ruchu v štátnej a verejnej správe a samospráve.


Počas viac ako 20 rokov činnosti sa Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (predtým ako Zväz hotelov a reštaurácií SR) stal a akceptovaným subjektom pri tvorbe dôležitých opatrení v cestovnom ruchu a iných hospodárskych opatrení. Členovia orgánov asociácie, ale aj riadny členovia prostredníctvom zastúpenia v odborných a poradných skupinách vykonávali činnosti, ktoré prispeli k rozvoju cestovného ruchu a jeho smerovaniu v ďalších obdobiach. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska stála pri zrode a fungovaní Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a je jedným zo zakladajúcich členov Zväzu cestovného ruchu SR.

Vízia

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska je silná profesijná organizácia zapojená do medzinárodnej spolupráce. Je nositeľom trendov rozvoja branže. Svojimi aktivitami prispieva k rastu odbornosti manažmentu, čím ovplyvňuje rast konkurencieschopnosti slovenského cestovného ruchu a formuje spoločenské uznanie všetkých profesií v hoteloch a v pohostinských zariadeniach. Podporuje rast kvality poskytovaných služieb v hotelierstve a v pohostinských službách a taktiež zvyšovanie efektívnosti podnikateľských subjektov Slovenska.

Súčasná doba, ktorá je charakteristická globalizáciou v našom odvetví, množstvom technologických noviniek, vysokou konkurenciou na trhu a zvyšujúcou sa administratívnou a finančnou záťažou, si vyžaduje vysokú koncentráciu, úsilie, pružnosť v reagovaní na nové požiadavky zo strany spotrebiteľov, rýchlu reakciu na trendy a neustále vyhľadávanie zefektívňovania prevádzkových procesov s cieľom zabezpečiť dlhodobú stabilitu a rozvoj podnikov, ktoré podnikajú v oblasti hotelierstva a gastronómie.

Činnosť Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska by preto mala nadväzovať na hlavné úlohy a ciele definované vo svojich stanovách a programovom vyhlásení asociácie do roku 2017. Pre zabezpečenie dlhodobého rozvoja cestovného ruchu na Slovensku a všetkých podnikateľov v tomto sektore je potrebné zabezpečiť dostatočné informácie o dianí v branži nielen doma, ale aj v susedných krajinách a krajinách EÚ. Významným prvkom v nasledujúcich rokoch bude zabezpečenie konkurencieschopnosti krajiny a jej ponuky na trhu cestovného ruchu.

Pre zabezpečenie konkurencieschopnosti na globálnom trhu, trvalého rozvoja cestovného ruchu na Slovensku, jeho stability a rozvoja podnikov cestovného ruchu, Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska definuje svoje ciele na obdobie rokov 2014 až 2020 nasledovne:

I. Posilňovanie postavenia asociácie ako vedúcej profesijnej organizácie zastrešujúcej podnikateľské subjekty v  ubytovacích a pohostinských službách, aktívne pôsobiacej nielen na Slovensku, ale aj v prostredí EÚ.

V nasledujúcich obdobiach je potrebné pokračovať v rozširovaní členskej základne v radoch zariadení hotelového typu, súkromného ubytovania a hlavne v oblasti pohostinských zariadení. Cieľom je združovať min. 20% z celkového počtu hotelov a penziónov na Slovensku. Pre presadzovanie záujmov Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska je nevyhnutné aktívne pôsobiť v mienkotvorných subjektoch združujúcich podnikateľov a branžu (Zväz cestovného ruchu SR, Republiková únia zamestnávateľov SR), inštitúcií zabezpečujúcich propagáciu Slovenska doma a v zahraničí a poradných orgánov rezortného ministerstva.

S  rastúcim významom centrálnych orgánov EÚ, ktorých členom je i Slovensko, sa vytvára čoraz väčší tlak v podobe prijímania centrálnych opatrení pre podnikanie. Preto bude nevyhnutná aktívna účasť asociácie v európskom združení HOTREC, ktoré lobuje za záujmy ubytovacích a pohostinských služieb. Zároveň bude nevyhnutné aktívne a pružne využívať skúsenosti a informácie, ktoré členstvo v HOTREC-u ponúka, pri tvorbe podmienok na podnikanie na Slovensku. Asociácia musí aktívne pracovať nielen so zákonodarnými orgánmi a jej členmi na Slovensku, ale musí aktívne vytvárať vzťahy so zástupcami Slovenska v orgánoch a inštitúciách EÚ.

II. Zabezpečenie ďalších zdrojov pre financovanie aktivít a činnosti asociácie, ktoré povedú k zvýšeniu kvality a efektívnosti podnikania jej členov.

Odvetvie cestovného ruchu je charakteristické vysokým počtom malých podnikov a mikropodnikov. Práve tieto podniky často nemajú prostriedky na zabezpečenie činnosti, ktoré priamo zabezpečia ich vyššiu viditeľnosť a konkurencieschopnosť. Preto je nevyhnutné, aby Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska vedela priamo alebo prostredníctvom spolupracujúcich organizácií pôsobiť na vytvorenie podmienok a zabezpečiť také služby pre malé podniky a mikropodniky, ktoré povedú k odstráneniu týchto slabých stránok.

Do týchto činností je potrebné zapojiť dodávateľské a servisné organizácie. V rámci programového obdobia na obdobie rokov 2014 – 2020 a v súčinnosti s úlohami definovanými v Stratégií rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2020 hľadať možnosti aktívneho čerpania z nástrojov financovaných EÚ. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska bude vytvárať príležitosti pre zabezpečenie vzdelávacích aktivít a poradenstva pre svojich členov.

Neustály nárast finančných nákladov vyplývajúcich z čoraz väčšej administratívnej záťaže a vysokej konkurencie na globálnom trhu vytvárajú tlak aj na výšku členských poplatkov. Napriek neustálemu rozširovaniu členskej základne je potrebné hľadať ďalšie zdroje financovania  aktivít, projektov a servisu pre členov asociácie.

III. Aktívne zapájať do činnosti asociácie a jej členov ďalšie subjekty pôsobiace priamo, ale aj nepriamo v odvetví cestovného ruchu s cieľom zvyšovania kvality činnosti asociácie a jej prestíže.

V procese tvorby a pripomienkovania legislatívnych opatrení je potrebné hľadať spoločné prieniky a záujmy iných záujmových, profesijných a zamestnávateľských zväzov a spoločnými aktivitami presadzovať záujmy cestovného ruchu.

V nasledujúcich rokoch je nevyhnutné aktívne využívať sociálne siete a iné prostriedky internetu s cieľom pôsobenia a formovania názorov širokej laickej a odbornej verejnosti na problematiku cestovného ruchu.
Problematika trhu práce - vysoká nezamestnanosť, nízka uplatniteľnosť absolventov, znevýhodnené skupiny - vytvárajú priestor pre Asociáciu hotelov a reštaurácií Slovenska na aktívne zapojenie sa do procesov, ktoré povedú k zníženiu týchto negatívnych dopadov na trhu práce. Asociácia sa preto musí angažovať v procese zavádzania duálneho vzdelávania do praxe, vytvárať podmienky a aktívne zapájať zamestnávateľov do prípravy absolventov v procese prípravy na stredných odborných školách, ale aj vysokom školstve.

Okrem zamestnávateľov je potrebné využiť a zapojiť dodávateľov a spolupracujúce organizácie do aktivít, ktoré budú smerovať k zvýšeniu záujmu a prestíže jednotlivých profesií v odvetví cestovného ruchu.
Cieľom je zapojiť do spolupráce s asociáciou a jej členmi najvýznamnejších dodávateľov v HORECA segmente.

IV. Rozvíjať aktivity smerujúce k zvyšovaniu konkurencieschopnosti cestovného ruchu na Slovensku. Navrhovať a presadzovať opatrenia na zníženie administratívnej záťaže a podmienky pre zlepšenie podnikateľského prostredia podnikov pôsobiacich v ubytovacích a pohostinských službách.

Je potrebné využívať všetky zdroje informácií a skúsenosti z branže v krajinách EÚ a s využitím ďalších zdrojov, či už z prostriedkov EÚ alebo iných, vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie a špecializácie zamestnancov, rast kvality služieb a zabezpečenie marketingovej podpory pre produkty cestovného ruchu.

V tejto oblasti je potrebné aktívne spolupracovať so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, ako nositeľom prezentácie a propagácie Slovenska v zahraničí, ďalšími inštitúciami zabezpečujúcimi prílev zahraničného kapitálu, ale aj Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti, ktoré sa pomaly ale isto stáva tvorcom značky Slovenska.

Aktívnou komunikáciou a spoluprácou s destinačnými organizáciami upozorňovať na uspokojovanie oprávnených záujmov našich členov, usmerňovať a aktívne pôsobiť na tvorbu produktov a ich prezentáciu na domácom a globálnom trhu.

Mikro, malé a stredné podniky tvoria viac ako 90% všetkých podnikov v ubytovacích a stravovacích službách. Pre zabezpečenie konkurencieschopnosti na trhu ponuky je nevyhnutné presadzovať politiku znižovania administratívnej záťaže a zlepšenia podnikateľského prostredia. Pri navrhovaní riešení je potrebné využívať príklady členov združených v HOTRECu. V nadväznosti na prijatú Stratégiu rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2020 presadzovať plnenie úloh definovaných v časti 2. tohto strategického dokumentu, ktoré sú zamerané na podporu dopytu a ponuky. Pri presadzovaní ďalších úloh stratégie bude Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska dbať na to, aby sa tieto úlohy nevytvárali zbytočnú administratívnu ani finančnú záťaž pre podnikateľov.


Znenie Vízie schválilo prezídium AHRS na svojom 8. zasadnutí 11.12.2014.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...