Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

WellTo - Rozvoj zručností v oblasti wellness turizmu

Hlavné zistenia vo výskumnej fáze projektu

Výskum v teréne, ktorý bol súčasťou implementačnej fázy projektu WellTo vyvrcholil pracovným stretnutím jeho partnerov, ktoré sa uskutočnilo v bulharskej Sofii 16. januára 2019.

Okrem zástupcov projektových partnerov sa tohoto stretnutia zúčastnili taktiež predstavitelia a manažéri zo spoločností zaoberajúcich sa wellnes turizmom a vzdelávacích inštitúcií z oblasti turizmu. Cieľom stretnutia bolo poskytnúť východiská pre jednoznačné definovanie profilu povolania prevádzkara wellness centra. Nakoľko bolo nutné brať do úvahy, že prevádzkar wellness centra je pre zúčastnené štáty novou, doposiaľ nedefinovanou kvalifikáciou, bolo potrebné najskôr získať relevantné informácie pre jej jednoznačnú definíciu. Preto bol priamo v zúčastnených krajinách vykonaný prieskum v odvetví turizmu pomocou cielených dotazníkov. V prvej časti stretnutia partneri predstavili ich čiastkové výstupy dotazníkového prieskumu.

Druhú časť stretnutia tvorili diskusiu účastníkov pokrývajúce nasledujúce témy:

 • potreby vytvorenia kvalifikácie prevádzkar wellness centra pre odvetvie turizmu,
 • očakávania zamestnávateľov týkajúcich sa úloh prevádzkara wellness centra,
 • diskusia na tému už existujúcich príbuzných kvalifikácii v partnerských krajinách,
 • správny prístup k tvorbe spoločného vzdelávacieho programu ku kvalifikácii prevádzkara wellness centra.

Na základe národných dotazníkových prieskumov, národných profilov povolania a výstupov pracovných stretnutí bol vytvorený medzinárodný profil povolania pre pozíciu prevádzkar wellness centra.

Hlavnými zisteniami Slovenskej priebežnej správy sú:

 • Výsledky ukázali, že pozícia prevádzkar wellness centra, ako aj špecialistov sú na Slovensku dlhodobo stabilné pozície, pričom 47 % (prevádzkariwellness centra) a taktiež 57 % (špecialisti) sa snažia si svoje pozície udržať v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov. Pokiaľ berieme do úvahy kategóriu 1 až 5 rokov sú tieto čísla ešte vyššie – 84 % prevádzkarov a 97 % špecialistov.
 • Približne 50 % získaných odpovedí bolo od respondentov s vysokoškolským stupňom vzdelania. Ostatní respondenti majú dosiahnuté nižšie vzdelanie a to na úrovni ISCED 3 až 5. 53 % zo všetkých respondentov má vzdelanie v oblasti medicínskych služieb a 36 % respondentov z oblasti ekonómie.
 • Nakoľko na Slovensku neexistuje ani formálna ani neformálna forma vzdelávania v špecializácii prevádzkar wellness centra, viac ako 50 % opýtaných sa vyjadrilo, že v minulosti neabsolvovali žiadne predchádzajúce školenie na to, aby mohli vykonávať svoje povolanie. Iba 7 respondentov z 30-tich, čo predstavuje 23 % odpovedalo, že nepociťujú potrebu ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy. Nakoľko sa na pracovnej pozícii nachádzajú 5 a viac rokov, považujeme ďalšie vzdelávani a odbornú prípravu v ich prípade v kratšom alebo dlhšom horizonte nevyhnutné.

 Hlavné úlohy a povinnosti definované v medzinárodnom profile zamestnania sú:

 1. Komunikácia a usmernenie klientov a hostí,  plánovanie a rezervácie.
 2. Príprava individuálnych programov pre klientov a hostí
 3. Udržiavanie základného chodu wellness centra (kontrola, reporting a cenotvorba)
 4. Organizácia, koordinácia a monitoring centra
 5. Zabezpečovanie kvality služieb a udržiavanie prostredia vhodného pre relax
 6. Aktivity spojené s predajom a marketingom voči klientovi
 7. Dohľad a koordinácia zaškoľovania a ostatných foriem vzdelávania (vzdelávanie na pracovisku)

Tieto povinnosti a príslušné vedomosti, zručnosti a kompetencie definované v medzinárodnom profile povolania prevádzkara wellness centra budú slúžiť ako základ pre definovanie kvalifikačného profilu. Tento postup naznačuje práce v nasledujúcej projektovej fáze a tou je tvorba a popis spoločnej medzinárodnej kvalifikácie prevádzkar wellness centra.

wellto logo

wellto

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...